REGULAMIN

 1. Oferta zawarcia umowy przedstawiona na niniejszej stronie www.licho.pl skierowana jest do osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Poprzez kliknięcie pola "AKCEPTUJ", a następnie pola "OK" Zleceniodawca potwierdza, że jest pełnoletni oraz posiada zdolność do czynności prawnych. Ponadto w ten sposób zawarta zostaje umowa zlecenia z Przedsiębiorstwem Usługowym EBLIS wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Szczecinie pod numerem UN/021197/02 (zwanym dalej EBLIS), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Przedmiot umowy obejmuje rzucenie klątwy lub uroku na obiekt (osobę fizyczną, zwaną w dalszej części Regulaminu "Obiektem") wskazany przez Zleceniodawcę oraz wykonanie czynności magicznych w celu sprowadzenia nieszczęścia lub pecha na Obiekt.
 4. W zakresie przedmiotu umowy, określonego w pkt.3, EBLIS oferuje wszelkie dostępne środki z wykorzystaniem mocy magicznych, zjawisk paranormalnych w sferze działania złych mocy. EBLIS nie oferuje podobnych działań w zakresie dobrych mocy lub podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych (fizycznych) nakierowanych na Obiekt.
 5. Rozpoczęcie wykonywania niniejszej umowy następuje z chwilą jej zawarcia, na dowód czego EBLIS prześle Zleceniodawcy pocztą niniejszy Regulamin. Na potwierdzenie rzucenia klątwy lub uroku oraz wykonania przez zaklinaczy czynności magicznych, a to odmówienia zaklęć, rzucenia klątwy i wysłania złych myśli w kierunku obiektu, EBLIS przygotuje sporządzony rytualnie certyfikat "PACTUM MALEFICIA" (zwany dalej "Certyfikatem"), którego oryginał i jedną kopię prześle na adres Zleceniodawcy podany w zamówieniu. Po przesłaniu Certyfikatu dane osobowe Obiektu zostają usunięte z zasobów EBLIS i nie są dalej przetwarzane.
 6. Przesłanie certyfikatu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez EBLIS wpłaty kwoty 50 zł na rachunek bankowy.s
 7. Wraz z certyfikatem, o którym mowa w pkt. 5, EBLIS prześle Zleceniodawcy rachunek lub paragon fiskalny.
 8. Klątwa lub urok rzucone na Obiekt oraz czynności magiczne, wskazane w pkt. 3, stają się skuteczne z chwilą, w której Obiekt dotknie oryginału Certyfikatu.
 9. Doręczenie Certyfikatu Obiektowi lub spowodowanie, że Obiekt dotknie oryginału Certyfikatu, spoczywają na Zleceniodawcy.
 10. Certyfikat, o którym mowa w pkt. 5, nie może posłużyć Zleceniodawcy do podejmowania jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności podjęte przez siebie z wykorzystaniem Certyfikatu.
 11. Dane osobowe Zleceniodawcy, udostępnione EBLIS w zakresie wykonywania niniejszej umowy, przetwarzane będą przez EBLIS wyłącznie w celu należytego wykonywania umowy, w szczególności dane te nie będą udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim. EBLIS zobowiązuje się zabezpieczyć dane osobowe Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniodawcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i prawo ich poprawiania w każdym czasie.
 12. Zleceniodawca nie jest upoważniony do dokonywania żadnych zmian w Certyfikacie, w tym do wprowadzania dodatkowych treści, ani też do jego zwielokrotniania.
 13. EBLIS przysługuje prawo odstąpienia od wykonywania niniejszej umowy bez podawania przyczyn - w każdej chwili. W takim przypadku EBLIS niezwłocznie zwraca kwotę wpłaconą przez Zleceniodawcę.
 14. Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy po wpłaceniu kwoty, o której mowa w pkt. 6, EBLIS zwraca Zleceniodawcy wpłaconą kwotę wraz z ustawowymi odsetkami od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę wymaga formy pisemnej.
 15. Reklamacje przyjmowane są pod adresem e-mailowym poczta@licho.pl lub pod adresem pocztowym "Przedsiębiorstwo Usługowe EBLIS", 50-961 Wrocław, skr. poczt. 1720.
 16. Poprzez podanie adresu elektronicznego e-mail Zleceniodawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowych) od EBLIS drogą elektroniczną na ten adres.

Strona główna
 
O firmie Strona następna Lista dostępnych demonów